III. ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU

Bölgesel Kalkınma ve Sosyo-Kültürel Yapı

03-05 Mayıs 2018, Yozgat

BİLDİRİLERDE ARANACAK ÖZELLİKLER

 1. Sempozyum bildirileri Türkçe ve İngilizce olarak sunulabilir.
 2. Sunulan bildiri daha önce hiç bir yerde yayınlanmamış olmalıdır.
 3. Bildiri konusu sempozyumun bilim alanları ve belirtilen konu başlıkları çerçevesine uygun olmalıdır.
 4. Bildiriler gerek metodu, gerek konusu, gerekse kaynakları bakımından "özgün" olmalıdır.
 5. Bildiri metinleri en fazla A4 ebadında 15 sayfayı geçmemelidir.
 6. Bildiri metni Sempozyumdan önce mutlaka sempozyum sekretaryasına ulaştırılmalıdır.
 7. Özeti kabul edildiği halde bildiri tam metni Bilim Kurulu'nun onayından geçmeyen ve verilen tarihte tam metnini göndermeyen bildiri sahipleri sempozyuma çağrılmayacak ve bildirileri sempozyum kitabında yayımlanmayacaktır.
 8. Bildiriler yeni bir bilgi ve tez ortaya koymalıdır.
 9. Bildiri özetleri 250-300 kelime arasında olmalı ve verilen tarihe kadar ulaştırılmalıdır.
 10. Bilim Kurulu’nun onayından geçen bildiler yayımlanacaktır.

 

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

Özet Hazırlama:

 1. Özetler, başlık ve kaynakça hariç 300 kelimeyi geçmeyecek biçimde hazırlanmalıdır.
 2. Özetin sonuna, çalışma konusuyla ilgili beş adet anahtar sözcük eklenmelidir.
 3. Özet başlığı, yalnız ilk harfleri büyük harf olacak şekilde, bold/koyu ve ortalanmış olarak verilmelidir.
 4. Özet sözcüğü, paragraf başında, ilk harfi büyük olacak biçimde bold/koyu yazımla yer almalıdır.
 5. Özet metni iki yana yaslı olarak hizalanmalıdır.
 6. Önerilen konunun özeti "Özet ve Bildiri Gönderimi" sayfasında bulunan "Bildiri Özet Formu"na yazılarak gönderilmelidir.
 7. Önerilen konunun özetini içeren bildiri özet formu, bozoksempozyumu3@bozok.edu.tr elektronik posta adresine gönderilmelidir.


Bildiri Tam Metnini Hazırlama:

Tam metinlerde şu bölüm veya başlıklar yer almalıdır:

 1. Konu başlığı
 2. (Başlığın altında) Yazar/Yazarların Adı Soyadı (Unvan, çalıştığı kurum ve e-posta adresi dipnotta belirtilmelidir.) Yazar adları, sağ kenarda italik olarak yazılmalıdır.
 3. Özet
 4. Konu (başlıklar, bölümler,  sonuç, kaynakça, ekler, vb.)
 5. Tam metin, A4 boyutundaki kâğıda, 1,5 satır aralığında. 11 punto ve Times New Roman yazı tipi ile sağ kenar 2 cm. diğer kenarlar 2,5 cm olacak şekilde, tam metinlerin 10 sayfayı aşmayacak şekilde, dipnotların tek satır ve 10 punto şeklinde yazılmalıdır.
 6. Paragraf aralığı, sonra 3 olarak ayarlanmalıdır.
 7. Paragraf başı 1,25 cm içeriden olmalıdır.
 8. Konu başlığı yalnız ilk harfleri büyük harf olacak şekilde, bold/koyu ve ortalanmış olarak verilmelidir.
 9. Metin, iki yana yaslı olarak hizalanmalıdır.
 10. Dipnotlar geçtikleri sayfada, tablo ve grafikler atıfta bulunulan sayfada veya devamında yer almalıdır. Tablo ve şekillere başlık ve numara verilmeli, başlıklar tabloların üzerinde, şekillerin ve grafiklerin altında yer almalıdır.
 11. Bildiri sonunda, metinde kullanılan kaynaklar, alfabetik sıraya göre verilmelidir. Kaynakça tek satır aralığında, ilk satır sola dayalı, diğer satırlar 1 cm içeriden olacak şekilde düzenlenmelidir.
 12. Ekler, kaynakça bölümünden sonra yer almalıdır.
 13. Bildirinin hazırlanmasında burada belirtilmeyen diğer konularda bilimsel yazı yazım kurallarına uyulmalıdır.
 14. Bildiri tam metinleri, bozoksempozyumu3@bozok.edu.tr elektronik posta adresine gönderilmelidir.